مراقبت از سالمندان
 
زمین خوردن سالمندان
۲۸ فروردين ۱۴۰۰ ۱۷:۱۰
مراقبت از والدین سالخورده
۲۳ فروردين ۱۴۰۰ ۱۴:۱۸
مراقبت از سالمندان
۲۱ فروردين ۱۴۰۰ ۱۰:۳۷
نگهداری از سالمندان مهارت می خواهد
۱۶ فروردين ۱۴۰۰ ۱۳:۱۲
آسیب مراقبان از سالمندان
۱۴ فروردين ۱۴۰۰ ۱۴:۰۴
واکسن کرونا به سالمندان
۹ فروردين ۱۴۰۰ ۲۲:۳۱
گفتگو با سالمند
۷ فروردين ۱۴۰۰ ۲۰:۳۰
تعامل با سالمندان
۶ فروردين ۱۴۰۰ ۱۹:۵۱
قدم زدن روزانه
۳ فروردين ۱۴۰۰ ۰۰:۲۹