تنهایی سالمندان
 
مراقبت از سالمندان
۱۰ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۲۳
خانه نشینی سالمندان
۵ دی ۱۳۹۹ ۰۰:۱۹
خوشحالی مادربزرگ
۴ دی ۱۳۹۹ ۲۳:۳۸
ازدواج سالمندان
۲۷ آذر ۱۳۹۹ ۲۰:۵۴
پرستار سالمند
۲۳ آذر ۱۳۹۹ ۰۰:۳۱
ازدواج سالمندان تابوی جامعه امروز
۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۸:۰۰