ارتباطات اجتماعی سالمندان
 
مرگ ۷۴ هزار سالمند انگلیسی در نبود خدمات اجتماعی
۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۳۳
ازدواج مجدد در سالمندی و تجربه دوباره عاشقی
۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۷:۱۷
پیوند سالمندی با فرایندهای روانی و اجتماعی
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۱۱