سالمندی پويا
 
کشورهایی که در آنها بازنشستگی بی‌معنا است!
۲۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۹:۰۹
گودیناف: زود بازنشسته نشو!
۲۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۷:۲۹